I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Bony MyBenefit” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem Promocji „Bony MyBenefit” jest DN2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000943813, NIP: 513-027-62-98, REGON: 520828386, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji Klienci stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

5. Warunki Promocji adresowane są wyłącznie do Klientów będących jednocześnie użytkownikami systemu świadczeń pozapłacowych, rozwijanego i zarządzanego przez BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000370919, NIP 8361676510, kapitał zakładowy 2 894 287,00 zł. (dalej również: „System MyBenefit”).

6. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Klienta, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej umożliwienie Klientowi wykorzystania elektronicznego bonu, nabytego przez Klienta od Benefit Systems S.A.  z siedzibą w Warszawie w ramach Systemu MyBenefit, upoważniającego do nabycia Produktów w Sklepie Internetowym w zamian za przypisane do niego środki pieniężne (dalej również: „Bon MyBenefit”).

7. Udział w Promocji jest dobrowolny.

II. Bony MyBenefit

1. Aby wziąć udział w Promocji i wykorzystać Bon MyBenefit, jako nasz Klient powinieneś:

a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;

b. nabyć Bon MyBenefit w Systemie MyBenefit;

c. złożyć w okresie ważności Bonu MyBenefit Zamówienie;

d. wpisać w trakcie składania Zamówienia – w sekcji Koszyk – w polu „Kody rabatowe” kod elektroniczny z nabytego przez Ciebie Bonu MyBenefit oraz kliknąć przycisk „Dodaj”.

2. Nie będziesz w stanie wykorzystać Bonu MyBenefit w przypadku, gdy podany przez Ciebie kod elektroniczny Bonu MyBenefit nie będzie poprawny.

3. Nie będziesz w stanie wykorzystać Bonu MyBenefit w przypadku wybrania opcji odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym.

4. Przypominamy, że:

a. jeśli wartość Twojego Zamówienia jest większa niż wartość Bonu MyBenefit, zostanie ona obniżona o wartość Bonu MyBenefit, a Ty możesz dopłacić brakującą kwotę z wykorzystaniem dostępnych u Organizatora form płatności. Pamiętaj, że obniżeniu o wartość Bonu MyBenefit ulegają Ceny Produktów – Bon MyBenefit nie obejmuje (nie obniża) np. ewentualnych kosztów dostawy Produktów, które ponosisz zgodnie z Regulaminem.

b. jeśli wartość Twojego Zamówienia jest niższa niż wartość wykorzystanego Bonu MyBenefit, nie przysługuje Ci prawo do otrzymania reszty w gotówce lub w inny sposób.

5. Podczas jednego Zamówienia możesz zrealizować tylko jeden Bon MyBenefit. Pamiętaj, że oferta Bonów MyBenefit nie łączy się z innymi naszymi promocjami z użyciem kodów rabatowych. Wynika to również z warunków prowadzenia naszych pozostałych promocji – jakiekolwiek kody rabatowe upoważniające do zniżki (np. kod rabatowy związany z zapisaniem się do usługi Newsletter) nie mogą być zatem łączone z Bonami MyBenefit.

6. Przypominamy, że Bony MyBenefit mają określoną datę ważności, po której tracą ważność. Pamiętaj, aby wykorzystać Bon MyBenefit przed upływem daty ważności (czyli nie później niż w ostatnim dniu daty ważności danego Bonu MyBenefit włącznie).

7. Pamiętaj również, że dany Bon MyBenefit może być wykorzystany tylko raz.

8. Bony MyBenefit w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę.

9. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania od Organizatora pieniężnego ekwiwalentu Bonu MyBenefit, np. w przypadku, kiedy zostaje uwzględniona złożona przez niego reklamacja Produktu opłaconego Bonem MyBenefit lub kiedy odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu opłaconego Bonem MyBenefit – Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik Promocji.

III. Reklamacje

1. Ponieważ Bony MyBenefit nabyłeś od BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przypominamy, że wszelkie reklamacje dotyczące samych Bonów MyBenefit (np. wadliwy kod elektroniczny uniemożliwiający jego wykorzystanie etc.) powinieneś zgłosić do BENEFIT SYSTEMS S.A.

2. Standardowo zaś, jeśli zgłaszasz reklamację związane z usługami świadczonymi przez Organizatora, w tym zawartą Umową Sprzedaży, wszelkie reklamacje możesz zgłaszać do Organizatora zgodnie z Regulaminem. Tryb rozpatrywania reklamacji przez Organizatora określa Regulamin.

3. Dla Twojej wygody wszelkie reklamacje dotyczące danych Zamówień/Umów Sprzedaży opłaconych już przy użyciu Bonów MyBenefit, możesz również zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: kontakt@dobrenarty.pl.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://dobrenarty.pl/regulamin-bonow-mybenefit i wchodzą w życie od dnia 2022-02-14.

2. Niniejsze Warunki Promocji obowiązują przez czas nieokreślony do odwołania.

3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://dobrenarty.pl/regulamin.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

e. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do wykorzystania Bonów MyBenefit, które zgodnie z pkt II ust 5 powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.

Powrót do góry
Skontaktuj się z nami
close

Skontaktuj się z nami