Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Dobrenarty.pl ("Sklep Internetowy"), w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 14.04.2015 roku.

I. Określenia używane w Regulaminie

Sklep Internetowy -oznacza sklep internetowy Dobrenarty.pl działający pod adresem www.dobrenarty.pl;

Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zakupów towarów oferowanych w Sklepie internetowym;

Konsument - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zakupu towarów oferowanych w Sklepie internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Koszyk-element strony internetowej Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia (rodzaj towaru, ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób, dostawy, sposób płatności);

Kodeks Cywilny-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz. U. 2014, poz. 121);

Towary - narty, snowboardy, buty narciarskie i snowboardowe, kaski i inne towary oferowane przez Sklep Internetowy.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie z serwisu www.dobrenarty.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad dotyczących polityki prywatności, o których mowa w pkt. XIV. Poniżej).

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty za pośrednictwem witryny www.dobrenarty.pl, niezbędny jest:
a) komputer lub urządzenie mobile (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez jej producenta (typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub inną) oraz ustawioną minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli;
b) przeglądarka Internetowa z uruchomioną obsługą Java Script i Cookies;
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
d) zainstalowany i aktywny program do odczytywania plików .pdf, na przykład Adobe Reader.

3. Zakazane jest dostarczanie do systemu informatycznego Sklepu Internetowego przez osoby korzystające ze Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowanie wszelkiej działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym ingerowanie w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.

4. Sklep Internetowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.

6. Klient ma możliwość dokonania rejestracji indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego ("Indywidualne Konto Klienta"), dzięki któremu może przeglądać historię wcześniejszych zamówień, jednakże nie jest to obowiązkowe. Rejestracja indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego jest bezpłatna.

7. W celu rejestracji Indywidualnego Konta Klienta w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:

a) imię;
b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
c) zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień klienta.

8.Następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca login i hasło do Indywidualnego Konta Klienta oraz link służący aktywacji konta.

9. Klient ma możliwość zmiany nadanego hasła, jak również możliwość podania danych służących następnie do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym i jego realizacji (dane te mogą być w każdym czasie zmienione przez Klienta), tj.:
a) imię i nazwisko;
b) nazwa firmy;
c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
d) numer telefonu kontaktowego;
e) adres zamieszkania/ adres siedziby;
f) adres dostawy;
g) numer NIP (dla celów wystawienia poprawnej faktury VAT).

10. Korzystanie z Indywidualnego Konta Klienta (logowanie) odbywa się przy użyciu nadanego loginu i indywidualnego hasła (podanego przy rejestracji lub zmienionego przez Klienta po dokonaniu rejestracji).

11.Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Indywidualnego Konta Klienta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność za szkody związane z posłużeniem się loginem i hasłem do danego Indywidualnego Konta Klienta ponosi wyłącznie Klient, chyba że szkoda wynikła z działania lub zaniechania Sklepu Internetowego.

12. W celu usunięcia Indywidualnego Konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres kuba@dobrenarty.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

13. Informujemy Państwa, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

14. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu witryny Sklepu Internetowego i jej funkcjonalności należy zgłaszać na adres kuba@dobrenarty.pl. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Reklamacje dotyczące Towarów należy zgłaszać w sposób określony w pkt. XIII. poniżej.

15. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422).

III. Przedmiot i obszar działalności

1. Sklep Internetowy Dobrenarty.pl działający pod adresem www.dobrenarty.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży używanego i nowego sprzętu sportowego, a w szczególności nart, butów narciarskich, kasków, i innych akcesoriów.

2. Jakub Lenczowski "LENCZOWSKI" poprzez sklep internetowy Dobrenarty.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie RP.

IV. Informacje o firmie

Właścicielem Sklepu Internetowego Dobrenarty.pl jest Jakub Lenczowski – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jakub Lenczowski "LENCZOWSKI", wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, REGON 492932194, NIP 945-160-33-20.

V. Dane kontaktowe

1. Siedziba firmy:
LENCZOWSKI JAKUB
ul. Częstochowska 6,
32-085 Modlnica k. Krakowa

2. Adres do korespondencji:
LENCZOWSKI JAKUB
ul. Częstochowska 6,
32-085 Modlnica

3. Adres e-mail:
kuba@dobrenarty.pl
4. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy również telefonicznie:
Pod numerem telefonu: (12) 443 13 28 w godzinach podanych w zakładce http://www.dobrenarty.pl/kontakt.html - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta.
5. Sklep Internetowy komunikuje się z Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej: www.dobrenarty.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VI. Ceny towarów i oferta

1. Sklep Internetowy umożliwia składanie przez Klientów ofert zakupu oraz dokonywanie zakupów Towarów na odległość. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.dobrenarty.pl informacje, w tym opisy Towarów i oznaczenie ich cen nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą być traktowane jedynie jako zaproszenie do składania ofert zakupu przez Klientów.

2. Ceny towarów podane są na stronie internetowej www.dobrenarty.pl w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy Towarów, które zależą od rodzaju dostarczanych produktów (ich wielkości i wagi) i są wskazane w Koszyku przy składaniu zamówienia (a w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie - wskazane w potwierdzeniu otrzymania zamówienia przesłanym przez Sklep Internetowy Klientowi) i dodane do ceny Towarów.

3. Ceną wiążącą Towaru jest cena podana na stronie internetowej www.dobrenarty.pl przy danym Towarze w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Zespół sklepu Dobrenarty.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów znajdujących się na stronie internetowej www.dobrenarty.pl. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia. Informację w tym zakresie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep.modlnica@dobrenarty.pl. W przypadku, gdy Klient nie przekaże Sklepowi internetowemu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta przez Sklep internetowy o braku możliwości realizacji zamówienia jest to równoznaczne z rezygnacją z zamówienia. W sytuacji rezygnacji z zamówienia Sklep Internetowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności w zakresie cen Towarów, kosztów dostawy, opisu Towarów bardzo prosimy o kontakt z obsługą Sklepu Internetowego.

VII. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym

1. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Sklep Internetowy zawiera umowy sprzedaży jedynie w języku polskim.

3. Do umów sprzedaży zawieranych przez Sklep internetowy stosuje się prawo polskie.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

VIII. Sposoby składania zamówień

1. Dostępne sposoby składania zamówień:

a) Poprzez opcję zakupu online dostępnej na stronie internetowej www.dobrenarty.pl;
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
piotr@dobrenarty.pl, lub
ryszard@dobrenarty.pl, lub
norbert@dobrenarty.pl, lub
przemek@dobrenarty.pl
c) Telefonicznie nr tel. +48 12 443 13 28 w dniach i godzinach podanych w zakładce http://www.dobrenarty.pl/kontakt.html (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora Klienta).

2. Składanie zamówień poprzez opcję zakupu online na stronie internetowej www.dobrenarty.pl

2.1. Korzystanie z tej formy składania zamówień jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.dobrenarty.pl. W sytuacji składania zamówienia poprzez opcję zakupu online na stronie internetowej www.dobrenarty.pl, Klient może składać zamówienia 7 (siedem) dni w tygodniu 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2.2. Korzystanie z tej formy składania zamówień jest możliwe za pośrednictwem:
a) Indywidualnego Konta Klienta (po zalogowaniu) lub
b) bez rejestracji Indywidualnego Konta Klienta.

2.3. Klienci, którzy dokonali rejestracji Indywidualnego Konta Klienta mają wgląd do aktualnie obsługiwanego zamówienia jak i w historię swoich zamówień po zalogowaniu do ww. konta.

2.4. Informujemy, iż dla celów związanych w obsługą zamówienia Klienta i wykonania umowy sprzedaży Sklep Internetowy może wysyłać na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta treści cyfrowe (dokumenty w formacie .pdf lub tekst wiadomości elektronicznej), zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
2.5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz niniejszego Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.6. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem Indywidualnego Konta Klienta, utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia dokonywane jest także w ramach ww. Konta.
2.7. W przypadku składania zamówienia bez logowania do Indywidualnego Konta Klienta, Klient składa zamówienie wskazując na stronie internetowej www.dobrenarty.pl Towar, który zamierza zakupić poprzez uruchomienie linku pod polem "Do koszyka", a następnie w Koszyku wskazuje:
a) sposób odbioru i płatności za produkt;
b) imię i nazwisko zamawiającego;
c) nazwę firmy (jeżeli Towar nabywany jest przez Klienta innego niż Konsument);
d) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
e) numer telefonu kontaktowego;
f) adres zamieszkania/ adres siedziby;
g) adres dostawy (o ile Klient nie korzysta z opcji odbioru osobistego);
h) numer NIP (jeżeli Towar nabywany jest przez Klienta innego niż Konsument) dla celów wystawienia poprawnej faktury VAT.

2.8. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie po zalogowaniu do Indywidualnego Konta Klienta, dane Klienta, tj.:
a) imię i nazwisko;
b) nazwa firmy;
c) adres poczty elektronicznej;
d) numer telefonu kontaktowego;
e) adres zamieszkania/ adres siedziby;
f) adres dostawy (o ile Klient nie korzysta z opcji odbioru osobistego);
g) numer NIP (dla celów wystawienia poprawnej faktury VAT).
zostaną pobrane automatycznie przez system teleinformatyczny Sklepu Internetowego z danych Indywidualnego Konta Klienta, przy czym każdorazowo Klient ma możliwość zmiany tych danych.

2.9. Procedura składania zamówienia każdorazowo (bez względu na to czy Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Klienta czy też bez logowania do takiego Konta) kończy się z chwilą uruchomienia przez Klienta linku pod polem "Zamawiam i płacę". Dokonanie tej czynności jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Do momentu uruchomienia ww. linku Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka.

2.10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta niezwłocznie zostanie przesłana Klientowi wiadomość e-mail z przyjęciem zamówienia do realizacji. Z chwilą dotarcia do systemu informatycznego Klienta wiadomości e-mail z przyjęciem zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczny z odmową przyjęcia zamówienia.

2.11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególności, ale nie wyłącznie, dotyczy to zdarzeń niezależnych od Sklepu Internetowego, takich jak awarie systemu informatycznego, mogące skutkować nieprawidłowymi opisami i cenami Towarów. W takiej sytuacji zamiast wiadomości e-mail z przyjęciem zamówienia do realizacji wysyłana jest Klientowi wiadomość o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej

3.1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient może składać zamówienia 7 (siedem) dni w tygodniu 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zamówieniu Klient zobowiązany jest określić:
a) produkt który zamierza zakupić wraz z podaniem numeru produktu określonego na stronie internetowej www.dobrenarty.pl danego produktu w polu "Symbol:";
b) rozmiar produktu (o ile dotyczy);
c) ilość każdego z zamawianych Produktów;
d) sposób odbioru i płatności za produkt;
e) imię i nazwisko zamawiającego;
f) nazwę firmy (jeżeli Towar nabywany jest przez Klienta innego niż Konsument);
g) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
h) numer telefonu kontaktowego;
i) adres zamieszkania/ adres siedziby siedziby;
j) adres dostawy (o ile Klient nie korzysta z opcji odbioru osobistego);
k) numer NIP (jeżeli Towar nabywany jest przez Klienta innego niż Konsument) dla celów wystawienia poprawnej faktury VAT.

3.2. Informujemy, iż dla celów związanych w obsługą zamówienia Klienta i wykonania umowy sprzedaży Sklep Internetowy może wysyłać na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta treści cyfrowe (dokumenty w formacie .pdf lub tekst wiadomości elektronicznej), zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

3.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz niniejszego Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta niezwłocznie zostanie przesłana Klientowi wiadomość e-mail z przyjęciem zamówienia do realizacji. Z chwilą dotarcia do systemu informatycznego Klienta wiadomości e-mail z przyjęciem zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczny z odmową przyjęcia zamówienia.
3.5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególności, ale nie wyłącznie, dotyczy to zdarzeń niezależnych od Sklepu Internetowego, takich jak awarie systemu informatycznego, mogące skutkować nieprawidłowymi opisami i cenami Towarów, a także zamówień niekompletnych, niezawierających wskazanych powyżej danych. W takiej sytuacji zamiast wiadomości e-mail z przyjęciem zamówienia do realizacji wysyłana jest Klientowi wiadomość o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.6. Informujemy, iż Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na wiadomości przesłane drogą elektroniczną zawierające treści wulgarne lub obraźliwe.

4. Składanie zamówień telefonicznie

4.1. W przypadku składania zamówienia telefonicznie, Klient zobowiązany jest określić:
a) produkt który zamierza zakupić wraz z podaniem numeru produktu określonego na stronie internetowej www.dobrenarty.pl danego produktu w polu "Symbol:";
b) rozmiar produktu (o ile dotyczy);
c) ilość każdego z zamawianych Produktów;
d) sposób odbioru i płatności za produkt;
e) imię i nazwisko zamawiającego;
f) nazwę firmy (jeżeli Towar nabywany jest przez Klienta innego niż Konsument);
g) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
h) numer telefonu kontaktowego;
i) adres zamieszkania/ adres siedziby;
j) adres dostawy (o ile Klient nie korzysta z opcji odbioru osobistego);
k) numer NIP (jeżeli Towar nabywany jest przez Klienta innego niż Konsument) dla celów wystawienia poprawnej faktury VAT.

4.2. Zamówienia złożone przez Klienta telefonicznie będą wymagały potwierdzenia w uzgodnionej z Klientem formie na papierze lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna, SMS). Umowa dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy.

IX. Koszty dostawy Towarów

1. Koszty dostawy Towarów kształtują się następująco:

0.00 PLN - Odbiór Osobisty: Przedpłata na konto
0.00 PLN - Odbiór Osobisty: Płatność przy odbiorze
0.00 PLN - Odbiór Osobisty: Płatności elektroniczne
20.00 PLN - Przesyłka kurierska: Płatności elektroniczne
20.00 PLN - Przesyłka kurierska: Przedpłata na konto
20.00 PLN - Przesyłka kurierska: Za pobraniem

2. Jakub Lenczowski nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. W przypadku, gdy dostawa nie będzie możliwa z uwagi na błędne wskazanie przez Klienta adresu dostawy, Sklep poinformuje o tym fakcie klienta. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do wskazania poprawnego adresu dostawy oraz ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. Niewskazanie adresu i nieuiszczenie ponownejopłaty za przesyłkę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta przez Sklep internetowy o niemożliwości doręczenia przesyłki ze względu na błędnie wskazany adres dostawy przez Klienta, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta. W takiej sytuacji płatności uiszczone przez Klienta ulegają zwrotowi, za wyjątkiem uiszczonych dotychczas przez Klienta kosztów dostawy (zwracane kwoty pomniejsza się o koszty wysyłki).

X. Dostępne formy dokonywania płatności za zakupione Towary:

1. Klient ma możliwość wyboru spośród następujących sposobów zapłaty za zakupiony Towar:
a) płatność za pobraniem – gotówką kurierowi (w tej sytuacji zapłata za zakupiony Towar następuje przy jego odbiorze);
b) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego:

Jakub Lenczowski
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica
nr konta: 25 2490 0005 0000 4500 9796 6242

c) przedpłata kanałem elektronicznym - transakcje online karta płatniczą lub e-przelewem obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay;
d) płatność karta kredytową lub gotówką w kasie sklepu (w sytuacji, gdy zapłata za zakupiony Towar następuje przy jego odbiorze osobistym przez Klienta).

2. W przypadku niektórych Towarów sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności poprzez wyłączenie płatności za pobraniem.

XI. Dostawa Towarów, Odbiór osobisty

1. Dostawa Towarów jest ograniczona wyłącznie do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówione Towary są dostarczane na wskazany przez Klienta adres dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zakupiony Towar Sklep Internetowy wysyła kurierem od poniedziałku do piątku w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sezonie zimowym, zaś w sezonie letnim - w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Firma kurierska dostarcza towar w ciągu 1-2 Dni Roboczych.

4. Punktem odbioru osobistego zamówionego Towaru jest sklep w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 267b, lub w Modlnicy przy ul. Częstochowskiej 6. O miejscu odbioru osobistego zamówionego Towaru Sklep Internetowy poinformuje Klienta w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Odbiór osobisty jest możliwy w dniach i godzinach podanych w zakładce http://www.dobrenarty.pl/kontakt.html .

XII. Odstąpienie od umowy


1. Konsument, w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki (dla zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu ( który znajduje się TUTAJ ).

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Jakub Lenczowski
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa
lub
pod adres e-mail: sklep.modlnica@dobrenarty.pl

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy (dla zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

4. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Jakub Lenczowski
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa

5. Klient jest obowiązany do demontażu (produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru, chyba że Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy. W takiej sytuacji Sklep Internetowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru Konsumentowi w wysokości odpowiadającej kosztom dostawy najtańszym zwykłym sposobem dostawy oferowanym przez Sklep Internetowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje niezwłocznie, jednakże Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

8. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności w przypadku odstąpienia od umowy dokonywany jest przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że strony uzgodnią inny sposób zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności.

9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi Konsument, także w przypadku gdy konieczne jest skorzystanie przy zwrocie Towaru z firmy spedycyjnej lub kurierskiej (w przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą). Wysokość tych kosztów bezpośredniego zwrotu Towarów w przypadku, gdy Towarów nie jest możliwe ze względu na charakter Towarów odesłanie ich w zwykłym trybie pocztą) jest zależna od wybranej przez Konsumenta firmy spedycyjnej lub kurierskiej oraz sposobu i trybu doręczenia.

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi, gdy:

a) towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) Konsument wyraźnie żądał, aby sprzedający (Dobrenarty.pl) do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
f) umowa została zawarta w drodze aukcji publicznej.

XIII. Reklamacje


1. Sklep Internetowy ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych lub prawnych, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Towarów z umową (rękojmia).

2. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki Klientowi, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u kuriera.

4. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

5. W przypadku Klienta innego niż Konsument, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi:

a) w przypadku wad widocznych - jeśli nie zbada dostarczonego Towaru w chwili jego dostarczenia i nie dokona sporządzenia protokołu odbioru dostępnego u kuriera doręczającego przesyłkę i/lub nie dokona zgłoszenia wady Sklepowi Internetowemu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostawy, a w przypadku odbioru osobistego- jeśli nie dokona zbadania Towaru i zgłoszenia wady w chwili dokonywania odbioru;
b) w przypadku wad ukrytych - jeśli nie dokona zgłoszenia wady Sklepowi Internetowemu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wykrycia tej wady.

6. Reklamacji dokonuje się na formularzu reklamacyjnym (który znajduje się TUTAJ ). Reklamację należy wysłać na adres:

Jakub Lenczowski
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa

7. Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

8. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego a wyglądem Towaru dostarczonego do Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

9. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu:

a) w przypadku Towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres:
Jakub Lenczowski
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa
b) w przypadku dokonywania odbioru osobistego Towaru- do punktu odbioru osobistego, w którym Klient dokonał odbioru Towaru.

10. Klient jest obowiązany do demontażu (produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

11. Sklep Internetowy rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta i ustosunkuje się do niej powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania. W przypadku Klientów innych niż Konsumenci, brak odpowiedzi ze strony Sklepu Internetowego na złożoną przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczny z akceptacją reklamacji przez Sklep Internetowy.

12. Jeśli zakupu dokonał Klient niebędący Konsumentem, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do ceny netto zakupionych Towarów.

13. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Sklep Internetowy nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Towary. Jeśli gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora, uprawnienia z niej należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszonymi na karcie gwarancyjnej.

XIV. Ochrona danych osobowych/ polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy DobreNarty.pl, prowadzony pod domeną www.dobrenarty.pl (dalej zwaną "Witryną"), którego właścicielem jest Jakub Lenczowski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w 32-085 Modlnica k. Krakowa ul. Częstochowska 6, (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i należytej ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędneśrodki techniczne i organizacyjne. W szczególności Sklep Internetowy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy jest Jakub Lenczowski, ul. Częstochowska, 32-085 Modlnica k.Krakowa; NIP: 945-160-33-20, REGON: 492932194, będący właścicielem witryny www.dobrenarty.pl .


3. Sklep Internetowy zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 015050/112.

4. Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny www.dobrenarty.pl ("Witryna")?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

5. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu (utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu do Indywidualnego Konta Klienta), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

6. Dodatkowo w Sklepie Internetowym stosowany jest system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system stosuje pliki cookies. Celem wykorzystywania tego systemu przez Sklep Internetowy jest ocena i sposób korzystania z witryny przez użytkownika, poprawa jakości funkcjonowania Witryny, a także do tworzenia raportów ruchu na stronie.

7. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?


7.1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
a) nazwisko i imię,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu;
f) numer NIP.

7.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody samych Klientów oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sklep Internetowy.

7.3. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie Internetowym.

7.4. Dane podawane przez Klientów w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientami w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych wyłącznie z wykonaniem umowy przez Sklep Internetowy.

7.5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail: norbert@dobrenarty.pl, lub numeru telefonu +48 785 111 203

8. Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów DobreNarty.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

9. Udostępnienie informacji

9.1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

a) Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Wielickiej 72, 30- 552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, NIP: 6342661860;

b) firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028368, NIP: 5260204110.

c) firmie kurierskiej Siódemka S. A z siedzibą w Warszawie pod adresem przy ul. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa. KRS: 0000384905, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

9.2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i wiąże się ściśle z koniecznością realizacji zamówienia. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

10. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności korzystamy z zabezpieczeń i procedur, które obejmuje norma ISO 27001:2005 wydanych przez BSI. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

11. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: norbert@dobrenarty.pl. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kuba@dobrenarty.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres:

Jakub Lenczowski
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa

12. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

13. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (Jakub Lenczowski, kuba@dobrenarty.pl).

XV. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy Regulamin, w sposób wpływający na istotne cechy świadczenia lub w sposób powodujący zmianę cen i opłat, bez podania przyczyny i bez zgody Klienta w każdym czasie.
2. Zmiany Regulaminu nie ograniczają praw nabytych przez Klientów przed wejściem w życie takich zmian.
3. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie, zamieszczonym każdorazowo na stronie www.dobrenarty.pl
4. Wszystkie osoby korzystające z witryny www.dobrenarty.pl mogą uzyskać dostęp do niniejszego jak i poprzednich Regulaminów w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.dobrenarty.pl skopiować treść do pliku oraz wydrukować.

Rejestracja

Dane nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się! Lub zresetuj hasło